Podmínky použití a zásady zpracování dat

Podmínky použití a zásady zpracování dat

I. Obecná ustanovení

 

I / 1. Provozovatel

Aktuální webové stránky provozuje společnost AHI Roofing Kft. (sídlo: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; registrační číslo společnosti: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroofs.eu, dále jen "Provozovatel", a pokud jde o zpracování dat, "Správce údajů"). Osobní údaje poskytované uživateli na webových stránkách zpracovává Provozovatel.

 

I / 2. Uživatel

Uživatelé zahrnují všechny osoby, které navštíví webovou stránku nebo používají její služby bez ohledu na registraci. Některé služby mohou používat pouze registrovaní uživatelé.

 

I / 3. Rozsah a změny těchto Zásad

Rozsah těchto podmínek používání a zásady zpracování dat (dále jen "zásady") zahrnuje poskytované služby a zpracování dat provozovatelem týkající se této webové stránky (dále jen "webové stránky").

Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, rozsah těchto zásad nezahrnuje služby a zpracování dat související s propagačními akcemi, loteriemi, službami, jinými kampaněmi a obsahem zveřejněným třetími stranami inzerujícími nebo jinak uvedenými na webových stránkách. Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, rozsah zásad nezahrnuje služby a zpracování dat z webových stránek a od poskytovatelů služeb připojených k webové stránce prostřednictvím odkazu na webových stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Zásady. Provozovatel bude na vyžádání informovat uživatele o předchozích změnách. Provozovatel zveřejní pozměněnou politiku na webové stránce a změny nabudou účinnosti až po takovém zveřejnění. Jakmile je změna zveřejněna na webových stránkách, platí pro uživatele bez dalších upozornění nebo opatření. Provozovatel není povinen zaslat samostatné oznámení o změnách uživatelům.

 

I / 4. Činnosti provozovatele, cíl webových stránek

Provozovatel je obchodní sdružení zabývající se distribucí a výrobou střešních produktů GERARD na profesionálním základě; své služby poskytuje nejen v Maďarsku, ale uvedené výrobky také distribuuje po celé Evropě.

Cílem této webové stránky je představit všem návštěvníkům distribuované produkty a služby poskytované společností a současně poskytovat informace o dostupnosti těchto produktů a služeb, stejně tak jako o operátorovi a jeho činnostech.

 

 

I / 5. Rozhodné právo

Provozovatel je obchodní sdružení založené v Maďarsku, které vykonává své činnosti především v rámci maďarských právních předpisů. Pokud by její služby - včetně reklamy a distribuce - přesáhly maďarské hranice, použijte zákony dané země.

Je-li možné zvolit jurisdikci, provozovatel prohlašuje, že uplatní maďarské zákony.

V případě rozhodování různých soudů nebo orgánů provozovatel prohlašuje, že zvolí jurisdikci maďarských právních orgánů a soudů.

 

 

II. Zpracování dat

 

II / 1. Právní základ a zásady zpracování údajů

Osobní údaje zpracovává Provozovatel.

Základem pro zpracování údajů je dobrovolný souhlas dotčených osob. Používáním webových stránek a jejich registrací dotčené osoby vyjadřují své bezpodmínečné přijetí těchto Zásad. Současné Zásady se považují za řádné oznámení poskytnuté dotčeným osobám.

Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje, které subjekt poskytne, nebo údaje, které vzniknou v průběhu činnosti subjektu související s webovou stránkou. Provozovatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby jednal s maximálním respektem k osobním právům subjektu.

Veškeré osobní údaje zpracovává Provozovatel s cílem poskytovat a rozvíjet služby webové stránky. Účelem zpracování osobních údajů je tedy identifikace subjektů, poskytnutí služeb a analýza a vývoj webových stránek. Provozovatel ne zpracovává data, jejichž zpracování není pro dosažení výše uvedených cílů nezbytné.

Provozovatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil plné dodržování následujících zásad týkajících se zpracování osobních údajů:

- osobní údaje lze zpracovávat pouze s určitým cílem;

- všechny fáze zpracování údajů jsou prováděny v souladu s tímto konkrétním účelem, včetně rozsahu zpracovávaných údajů;

- osobní údaje se shromažďují a zpracovávají spravedlivě a legálně;

- údaje jsou přesné, úplné a aktuální;

- není-li identifikace subjektu údajů nutná, zpracování údajů se upraví tak, aby nebylo možné identifikovat subjekt pomocí poskytnutých informací;

- jsou přiměřeně respektována osobní práva subjektů;

- subjekt je řádně informován a vědom si výše uvedeného a přesného rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

 

 

II / 2. Místo zpracování údajů, rozhodné právo

Zpracování dat se uskutečňuje v sídle, na pobočce nebo v provozovně operátora nebo v provozovnách zpracovatelů technických dat, které poskytují služby provozovateli na základě smlouvy o poskytování služeb. Rozhodnutí spojená se zpracováním dat provádí Provozovatel.

Pokud jde o ustanovení oddílu I / 5, je správce údajů maďarskou právnickou osobou, místo zpracování údajů je Maďarsko. Na zpracování osobních údajů se proto budou vztahovat právní předpisy Maďarska, především zákon č. CXII z roku 2011 o sebeurčení a svobodě informací.

Během zpracování údajů provozovatel dodržuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

II / 3. Registrace

Návštěva webových stránek nepodléhá registraci; některé služby jsou však k dispozici pouze pro registrované uživatele.

 

II / 4. Účel a hlavní pravidla zpracování osobních údajů

Primárním účelem zpracování údajů poskytovaných při registraci je identifikace uživatelů a komunikace s nimi. Dalšími cíli zpracování dat jsou poskytování služeb webové stránky, rozvoj těchto služeb a zasílání informačních bulletinů a inzerce uživatelům.

Během zpracování údajů musí provozovatel dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákon č. CXII z roku 2011 o o sebeurčení a svobodě informací.

Právním základem pro zpracování dat je v každém případě souhlas daný subjektem.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit obsah registračního formuláře, vymazat datová pole nebo vytvořit nová, zejména pokud je to nezbytné nebo odůvodněné požadavky uživatelů nebo změnou právních předpisů. Provozovatel bude uživatele informovat o změnách. Údaje poskytované uživateli nesmí Operátor měnit.

Kromě výše uvedených skutečností mohou některé služby vyžadovat další zpracování dat. Provozovatel v každém případě poskytuje správné informace o detailech takového zpracování dat na základě dobrovolného souhlasu uživatele.

 

II / 5. Přístup ke zpracovávaným datům, přenos dat, využití dat

Přístup k datům je poskytován osobám, které jednají v zájmu provozovatele - zejména agentům a zaměstnancům - pro něž je to nezbytné z důvodu výkonu jejich činnosti, a kteří jsou obeznámeni s povinnostmi souvisejícími se zpracováním údajů.

Provozovatel může přenést nebo zpřístupnit jím zpracované údaje podle třetím osobám pouze tehdy, pokud to bylo výslovně schváleno subjektem nebo je to nařízeno v právním aktu.

Provozovatel má právo v rámci dodržování právních předpisů využít služeb technického zpracovatele údajů pro účely některých technických procesů. Technickému zpracovateli údajů je povoleno pouze vykonat rozhodnutí přijatá provozovatelem a jednat souladu s pokyny provozovatele. Angažování technického zpracovatele dat nemá vliv na odpovědnost provozovatele.

V souladu s ustanovením § II / 4, provozovatel využívá údajů poskytnutých uživatelem, a to především za účelem identifikace, komunikace, poskytování a rozvoj služeb a za účelem zasílání newsletterů a reklamy.

Provozovatel je oprávněn používat data pro statistické výstupy, ale pouze ve formě, níž nejsou subjekty identifikovatelné. Provozovatel je oprávněn používat technické údaje zaznamenané a souladu s ustanovením § II / 11 pro statistické účely.

 

II / 6. Zpracování dat pro reklamu a výzkum

Provozovatel je oprávněn používat kontaktní údaje poskytované uživateli (e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, další identifikátory používané pro komunikaci) s cílem posílání elektronické pošty v souvislosti s provozovatelem, s jeho aktivitami a webovými stránkami k propagačním účelům, bulletinů týkajících se služeb, dopisů obsahujících inzerci nebo zasílání upozornění na druhé takového druhu pro uživatele. Registrací uživatel/ka dává svůj výslovný souhlas provozovateli připojit reklamu k oznámením, informačním bulletinům a dalším informačním dopisům.

Registrací uživatel/ka dává svůj výslovný souhlas provozovateli, aby mu/jí posílal reklamy prostřednictvím direct mailu, a pro tento účel používal jeho/její údaje. Souhlas se vztahuje na veškerou komunikaci zaslanou e-mailem, telefonicky, poštou nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Uživatelé dávají provozovateli svůj souhlas k použití údajů získaných při použití těchto webových stránek pro reklamní účely a projevují zájem o zasílání cílené personalizované nabídky pro uživatele.

Zpracovaná data mohou být použita operátorem k přizpůsobování reklamní plochy, objevujících se na stránkách, které jsou staženy, a k výběru stránek, které budou načteny, když uživatel opustí internetové stránky. Tyto operace se provádějí automaticky počítačovým programem bez zásahu člověka.

Zpracovávané údaje mohou být použity provozovatelem výhradně pro účely průzkumu veřejného mínění, průzkum trhu, sestavování výzkumného vzorku, nebo kontaktování uživatele v průběhu výzkumu.

 

II / 7. Doba trvání zpracování dat

Provozovatel data vymaže, pokud:

- je jejich zpracování v rozporu se zákonem, nebo pokud právní předpisy stanoví takový výmaz;

- jsou požadovány subjektem;

- jsou údaje nedostatečné nebo nepravdivé a jejich použití je nemožné;

- je účel zpracování dat zastaralý;

- takto nařídí státní orgán nebo soud.

 

Uživatel může požádat o vymazání jeho osobních údajů. Na takový pokyn podaný ze strany subjektu, systém provozovatele odstraní data do pěti pracovních dnů. Smazání údajů, které jsou povinné pro výsledky registrace a smazání registrace.

Smazáním osobních údajů se rozumí změna údajů k nerozpoznání takovým způsobem, že není možné už nikdy více obnovit spojení mezi daty a subjektem.

V případě, že se smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem řídí podle občanského práva, musí rovněž být předpisy občanského práva aplikovány také na zpracování dat. A takovém případě budou osobní údaje zpracovávány se zájmem o prosazování zvýšených nároků podle občanského práva. V případě, že bylo z důvodu protiprávního jednání uživatele zahájeno správní nebo soudní řízení, provozovatel může zpracovávat data v zájmu o úspěšný konec takového řízení.

 

II / 8. Práva subjektů údajů, ochrana soukromí

Uživatel/ka je oprávněn měnit své údaje, a v případě nesprávných údajů, které nemůže upravit sám/a, může o změnu požádat provozovatele. Uživatel má právo na smazání určitých údajů nebo své úplné registrace. Uživatel si může vyžádat informace o zpracovávání svých údajů. Takové informace může provozovatel poskytovat i prostřednictvím elektronické pošty.

 

II / 9. Vymazání registrace a údajů na žádost subjektu

Uživatel může požádat o vymazání své registrace. Provozovatel splní požadavek do pěti pracovních dnů. Pokud uživatel zruší svou registraci, nebude mít právo využívat služby, které jsou předmětem registrace.

Po zrušení registrace může provozovatel použít údaje pro statistické účely ve formě, která neumožňuje identifikaci; avšak mu to neumožňuje později obnovit registraci.

V případě, že existují pochybnosti, zda o výmaz požádal subjekt - zejména v případě, že žádost o výmaz nepřišla z e-mailové adresy, kterou subjektu uvedl- může provozovatel požádat subjekt, aby se sám správně identifikoval.

II / 10. Bezpečnost dat

Provozovatel musí přijmout všechna důvodně nezbytná opatření pro zabezpečení dat, postarat se o řádnou ochranu, obzvláště proti neoprávněnému přístupu, úpravám, přenosu, zveřejňování, vymazání nebo zničení, jakož i proti náhodnému zničení či poškození.

Provozovatel zajišťuje zabezpečení dat přijetím nezbytných technických a organizačních opatření.

 

II / 11. Zpracování dat pro technické účely

Systém provozovatele automaticky zaznamená adresu IP počítače uživatele, počáteční datum návštěvy a v některých případech - v závislosti na nastavení počítače - typ prohlížeče a operační systém. Takto získané údaje nesmějí být spojeny s jinými osobními údaji. Zpracování těchto údajů slouží pouze pro statistické účely.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo umístit datové soubory (soubory cookie), podléhající samostatnému upozornění zobrazenému na obrazovce počítače uživatele, do počítače uživatele.

 

II / 12. Registr ochrany údajů

 

Provozovatel informoval Úřad pro ochranu údajů o své činnosti v oblasti zpracování údajů a je tak zapsán do rejstříku vedeného úřadem. Po obdržení registračního čísla ji řídí správce údajů v aktuálních Zásadách.

 

III. Pravidla platná pro uživatele

 

III/1. Práva a povinnosti uživatelů

Při poskytování svých údajů bude uživatel postupovat s rozumnou péčí. Provozovatel nesmí být odpovědný za škody způsobené nedostatečnou ochranou dat na straně uživatele.

Uživatel může tuto stránku používat pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody nebo obtěžování, které se objevují na straně uživatele v důsledku nedodržení přiměřené péče při používání stránek. Uživatel může dát zveřejnit nebo zpřístupnit jiným své údaje pouze na vlastní nebezpečí.

Při používání stránek je uživatel povinen jednat spravedlivě a s náležitým ohledem na práva a zájmy jiných.

Uživatel je povinen dodržovat ustanovení platných právních předpisů a během používání omezit činnost, která je nezákonná nebo porušuje zájmy jiných osob. Zejména, ale bez omezení jen následující, bude uživatel povinen respektovat právo jiných lidí na soukromí, morální práva, práva duševního vlastnictví, se zvláštním zřetelem na předpisy upravující ochranu literárních, vědeckých a uměleckých děl, vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a ochranných známek chráněných zákony o duševním vlastnictví. Uživatel je povinen zabránit spáchání trestného činu nebo trestného činu a dále použití jakéhokoli obscénního, neslušného nebo jiného výrazu, který může ostatní šokovat.

Všichni uživatelé se vyvarují aktivit, které brání běžnému používání webu. Všichni uživatelé se vyvarují jakékoli činnosti, která poškozuje zájmy provozovatele. Uživatel je zvláště povinen:

- Zamezit rušení nebo zpomalení provozu webu.

- Vyhnout se jakékoli činnosti, která je zaměřena na získání nebo používání obchodních tajemství nebo jiných důvěrných informací provozovatele;

- zamezit komunikaci, která obsahuje nepravdivé informace týkající se služby;

- Vyhnout se všem činnostem ohrožujícím IT bezpečnost webu;

- Vyhnout se jakékoli činnosti zaměřené na propagaci produktů nebo služeb uživatele nebo jiné osoby.

Kromě výše uvedených povinností může provozovatel stanovit další omezení, na která uživatele upozorní.

Během používání stránky mohou uživatelé zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat osobní údaje jiných osob pouze se souhlasem dotyčných dotčených osob. Takový souhlas není nutný, pokud jde o údaje zveřejněné v průběhu veřejného vystoupení subjektu nebo o údaje zveřejněné subjektem dříve bez omezení.

Při registraci mohou uživatelé použít pouze vlastní osobní údaje. Používání  údajů jiné osoby bude kvalifikováno jako protiprávní zpracování údajů a může mít důsledky vyplývající z příslušných právních předpisů. V případě zneužití údajů jiných osob bude provozovatel pomáhat úřadům při vyšetřování a při zjišťování pachatele.

Omezení uvedená v tomto oddíle platí pro všechny návštěvníky stránek.

 

III/2. Postupy proti uživatelům a uživatelům, kteří se dopustili porušení

Pokud uživatel poruší ustanovení těchto Zásad nebo právních předpisů, může provozovatel zrušit registraci uživatele. V takovém případě je registrace uživatele ukončena, a tak už nemůže využíváte služeb webu.

V případě zahájení soudního řízení nebo jiného postupu orgánu vůči uživateli na základě jeho neoprávněného jednání, může provozovatel, nezávisle na zrušení registrace, uložit údaje uživatele, které jsou nezbytné pro identifikaci, jakož i údaje týkající se protiprávního jednání, a poskytnout takové údaje stranám účastným v řízení.

V případě, že uživatel porušuje práva třetí strany, a tato třetí strana a je oprávněna zahájit řízení, může provozovatel poskytnout údaje této třetí straně za předpokladu, že tato třetí strana prokáže svůj zájem jako zákonný.

 

 

IV. Vyloučení odpovědnosti provozovatele

 

IV/1. Kontinuita služby

Provozovatel se zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření, aby zajistil nepřerušený a nepřerušovaný provoz služby. Vzhledem k tomu, že poskytovaná služba je bezplatná, provozovatel nezaručuje, že služba je k dispozici nepřetržitě, a také nenese odpovědnost za pozastavení nebo ukončení služby. Provozovatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí na vyřešení poruch nebo provozních problémů, ke kterým dochází během provozu na stránkách, nicméně nemůže být zodpovědný za takové poruchy nebo problémy.

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za chování uživatelů.

Provozovatel přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany uživatelských dat.

 

IV/2. Odpovědnost za informace zveřejněné na webu

Provozovatel používá webové stránky pro zobrazení vlastních produktů a služeb. Provozovatel podniká veškerá přiměřená opatření, aby zajistil přesnost a úplnost informací, nepřebírá však odpovědnost v případě, že informace zveřejněné na webové stránce plně neodpovídají službám a službám nabízeným provozovatelem.

Informace zveřejněné na webových stránkách nejsou považovány za nabídku. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případ, kdy produkty a služby zobrazené na webové stránce v budoucnosti nebudou k dispozici v množství a kvalitě, jak jsou zobrazeny na webové stránce.

Informace zveřejněné na této webové stránce jsou pouze informativní a nepovažují se za smluvní prohlášení provozovatele, v žádném případě nejsou oficiálními oznámeními nebo návodem k použití.

Provozovatel nezodpovídá za situaci, kdy se informace zveřejněné na webové stránce liší od informací poskytnutých jinými distributory ohledně stejných produktů nebo služeb.

Informace zveřejněné na webové stránce nejsou kompletní ohledně používání produktů a služeb a ani nejsou ekvivalentem k odborným radám.

IV/3. Odpovědnost za škody

Provozovatel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou subjektu v důsledku neoprávněného zpracování údajů nebo porušení bezpečnostních požadavků. Podobně je provozovatel odpovědný za porušení osobnostních práv subjektu v důsledku protiprávního zpracování nebo porušení bezpečnostních požadavků.

Provozovatel může být zbaven odpovědnosti, pokud prokáže, že škoda nebo porušení bylo způsobeno důvody, které nespadají pod jeho kontrolu. V případě, že by škoda byla způsobena záměrným nebo závažným nesprávným jednáním ze strany dotčené strany (tj. subjektu), nebude vyplacena žádná náhrada nebo sankce.

 

Pro případy, na které se tyto Zásady nevztahují, použijte ustanovení zákona CXII z roku 2011 o o sebeurčení a svobodě informací a svobodě informací.

 

 

V. Vymáhání práv

 

V / 1. Námitky podané u provozovatele

Uživatelé se mohou se svými stížnostmi a námitkami obrátit přímo na provozovatele, který vynaloží veškeré přiměřené úsilí na zvládnutí a nápravu případných porušení. Provozovatel zkoumá stížnosti, které jsou mu podány, a informuje uživatele o svém jednání a přijatých opatřeních.

 

V/2. Další způsoby vymáhání práva

 

Uživatel může uplatnit své práva podle zákona CXII z roku 2011 o sebeurčení a svobodě informací následujícím způsobem:

- může podat stížnost přímo správci údajů, který přezkoumá stížnost v souladu s oddílem V / 1;

- Může vznést námitky proti zpracování údajů, v takovém případě musí správce údajů do 15 dnů přezkoumat námitky a rozhodnout;

- On/ona může obrátit na Adatvédelmi Nemzeti és Információszabadság Hatóság [Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací];

- Prosadit práva před soudem.

 

 

Soubory cookie

 

Upozornění na cookie:

Tato webová stránka používá vlastní soubory cookies i cookies třetích stran. Dalším používáním těchto webových stránek souhlasíte s využíváním souborů cookie.  (dostupné akce: Další informace / Souhlasím)

Podrobnosti v části "Další informace":

Následující informace mají seznámit uživatele s některými podrobnostmi o umístění, používání a správě souborů cookie z webových stránek gerardroofs.eu. Také uvádějí některé užitečné odkazy týkající se tohoto tématu. Pokud potřebujete další informace a nejsou uvedeny níže, kontaktujte nás na adrese office@gerardroofs.eu

 

ČTĚTE POZORNĚ  PŘED POUŽITÍM TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Tato pravidla vysvětlují, jak se na tomto webu používají soubory cookie. Pravidla mohou být čas od času změněna. Pokud tak učiníme, budeme vás informovat vhodnými prostředky, jako je například zveřejnění revidovaných zásad na této stránce pod novým datem "Poslední aktualizace". Používáním této stránky souhlasíte s umístěním souborů cookie do počítače v souladu s podmínkami těchto zásad. Pokud z tohoto webu nechcete cookies přijímat, zakažte cookies nebo se nepoužívejte tyto stránky.

 

 

CO JSOU COOKIES?

 

Cookie je textový řetězec informací, který webové stránky přenášejí na pevný disk Vašeho počítače jako soubor cookie pro prohlížeč, takže webové stránky Vás mohou rozpoznat, když je znovu navštívíte, a pamatovat si určité informace o vás. To může zahrnovat informace o tom, které stránky jste navštívili, možnosti, které jste si vybrali z nabídek, konkrétní informace, které jste zadali do formulářů a čas a datum vaší návštěvy.

 

Existují dva typy souborů cookie:

 

Základní soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které jsou vyžadovány pro správné fungování webu. Umožňují nám poskytovat služby, jako jsou rezervace na stránkách, přístup k účtu a funkce nákupního košíku. Pokud je tato funkce deaktivována, uživatel nebude moci tyto služby používat.

 

Výkonné soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají ke sledování chování webových stránek a zvýraznění oblastí webových stránek, které jsou ve vztahu k návštěvě uživatele. Umožňují nám opravit chyby a objevit efektivní řešení odkazů. Neshromažďují informace, podle kterých je možno identifikovat uživatele.

 

 

CO JSOU COOKIES TŘETÍ STRANY?

 

Soubory cookie třetích stran jsou nastaveny jinou organizací než vlastníkem stránek, které navštěvujete. Webová stránka například může používat pro analýzy třetí společnost, a ta nastaví k provádění své služby soubor cookie. Webové stránky, které navštěvujete, mohou také obsahovat obsah využívající služby jako YouTube nebo Flickr, a tyto služby mohou nastavit své vlastní soubory cookie. Webové stránky mohou k poskytování cílené reklamy používat reklamní síť třetích stran, a ty mohou mít také možnost sledovat Vaše návštěvy různých webů. Tato webová stránka tento typ souboru cookie nepoužívá.

 

 

COOKIE BEZPEČNOST A OCHRANA SOUKROMÍ

 

Cookies nejsou viry. Soubory cookie používají formát prostého textu. Nejsou sestaveny jako části kódu, takže nemohou provádět úkony nebo být samy předmětem výkonu. Proto nemohou vytvářet kopie a rozšiřovat se do jiných sítí, kde by se znovu spouštěly a replikovaly. Vzhledem k tomu, že tyto funkce nemohou vykonávat, spadají mimo standardní definici viru.

 

Soubory cookie mohou být použity ke škodlivým účelům. Vzhledem k tomu, že ukládají informace o předvolbách a historii používání webu ze strany uživatele, a to jak jednoho určitého, tak i procházení mezi několika webovými stránkami, mohou být soubory cookie využity jako forma spywaru. Mnoho anti-spyware produktů si je dobře vědomo tohoto problému a po standardních kontrolách virů a/nebo spyware běžně označuje cookies jako kandidáty na odstranění.

 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ COOKIES

 

Většina prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby přijímala soubory cookie. Máte však možnost podle svého výběru zakazovat soubory cookie změnou nastavení internetových programů na surfování. Prohlížeč také můžete nastavit tak, abyste mohli přijímat určité soubory cookie nebo aby vás upozornil na každé uložení nového souboru cookie do počítače, což Vám umožní se rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Chcete-li spravovat používání souborů cookie, máte k dispozici různé možnosti, pomoci Vám může například sekce "Nápověda" v prohlížeči. Můžete také vypnout nebo smazat uložená data používaná technologií podobnou cookies, jako jsou místní sdílené objekty nebo soubory cookie Flash, a to v ovládání "nastavení doplňku" svého prohlížeče nebo po návštěvě webové stránky výrobce. Vzhledem k tomu, že naše soubory cookie umožňují přístup k některým funkcím našeho webu, doporučujeme nechat cookies povoleny. V opačném případě s vypnutými soubory cookie se můžete setkat s omezenou funkčností webu nebo jej nebudete moci používat úplně.

Mr. G
Vaše pomocná ruka

Potřebujete více informací? Zeptejte se pana G! Přidejte se k němu na přátelské projížďce!