PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ZÁSADY SPRÁVY DAT

Rychlé odkazy

 

V zájmu získání obsáhlejších informací vám doporučujeme přečíst si celé tyto zásady. Zajímáte-li se pouze u určitou část, můžete na danou oblast přejít kliknutím na níže uvedený odkaz.

 

I. Obecná ustanovení

 

I/1. Provozovatel

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje Gerard®, člen IKO Metals Europe NV, společnosti založené a fungující v souladu s belgickými zákony, se sídlem v Belgii na adrese: IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIE, e-mailová adresa:info.europe@ikometals.com 
(dále jen „provozovatel“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím svých oprávněných poskytovatelů služeb.

 

I/2. Uživatel 

Uživatelem je jakákoliv osoba, která navštíví webovou stránku a využívá jejích služeb, které může provozovatel čas od času zpřístupnit, a to bez ohledu na to, zda si uživatel zaregistruje účet, či nikoliv. Některé služby mohou využívat pouze zaregistrovaní uživatelé.

 

I/3. Rozsah a změna zásad 

Rozsah těchto zásad používání a správy dat (dále jen „zásady“) se vztahuje na poskytované služby a správu dat v souvislosti s webovou stránkou provozovatele (dále jen „webová stránka“).

Není-li uvedeno jinak, rozsah těchto zásad se nevztahuje na služby a správu dat, které souvisí s akčními nabídkami, losováními o ceny nebo službami třetích stran, které umísťují reklamu na webovou stránku nebo která se zde jinak zobrazuje, či s jejich dalšími kampaněmi nebo publikovaným obsahem. Není-li uvedeno jinak, rozsah zásad se nevztahuje na služby a správu dat webových stránek a poskytovatelů služeb, na něž mohou vést odkazy umístěné na této webové stránce.

Provozovatel je oprávněn tyto zásady kdykoliv změnit. Provozovatel není povinen zasílat uživatelům samostatné oznámení o změnách. Abyste byli obeznámeni s aktualizovanou verzí, doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tento odkaz a kontrolovat naše zásady.

 

I/4. Činnost provozovatele, účel webové stránky

Provozovatel vyrábí a prodává střešní systémy Gerard.

Hlavním účelem této webové stránky je představit nabízené výrobky a systémy Gerard a související služby.

Informace zveřejněné na webové stránce nejsou považovány za nabídku. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že budou výrobky zobrazující se na webové stránce v budoucnu skutečně k dispozici v množství a kvalitě uváděné na webové stránce.

Informace zveřejněné na webové stránce slouží pouze jako vodítko pro uživatele. V žádném případě je nelze považovat za smluvní prohlášení, oficiální prospekt nebo návod k použití provozovatele.

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost, jestliže se informace zveřejněné na webové stránce liší od informací o stejných výrobcích a službách zveřejněných jinými obchodními zástupci.

Znalost informací zveřejněných na webové stránce nenahrazuje znalost oficiálních prospektů týkajících se používání výrobků a služeb nebo pomoci od odborníků.

 

I/5. Směrodatné zákony 

Provozovatel je hospodářskou společností zaregistrovanou v Belgii, která primárně vykonává svoji činnost podle belgických právních předpisů.

Lze-li stanovit použitelnost určitého zákona, provozovatel stanovuje použití belgického zákona.

Existuje-li prostor pro stanovení pravomoci, provozovatel stanovuje výlučnou pravomoc belgických orgánů a soudů s jurisdikcí příslušející k sídlu.

 

II. Správa dat

 

Provozovatel zpracovává a spravuje osobní údaje přímo nebo prostřednictvím zpracovatelů údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

Provozovatel se snaží zajistit, aby měly zcela přednost tyto zásady správy osobních údajů:

- osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro specifikovaný účel;

- každá fáze správy dat je v souladu s tímto účelem, včetně rozsahu spravovaných údajů;

- osobní údaje jsou sbírány a spravovány poctivě a legálně;

- údaje jsou přesné, úplné a aktuální;

- není-li zapotřebí identifikovat dotyčnou osobu, správa údajů se upraví takový způsobem, že nelze dotyčnou osobu na základě dostupných údajů identifikovat;

- odpovídajícím způsobem mají přednost práva příslušných osob.

 

II/1. Osobní údaje shromažďované provozovatelem 

Co se týče naší společnosti, osobní údaje znamenají informace, které vás identifikují nebo nám umožňují navázat s vámi kontakt, jako je například vaše jméno nebo e-mailová adresa. Osobní údaje, které shromažďujeme, lze rozdělit do těchto kategorií:

A) Automaticky shromažďované informace

Navštívíte-li naši webovou stránku, určité informace jsou shromažďovány automaticky na zařízení, které používáte. V některých zemích, včetně zemí Evropské unie a/nebo Evropského hospodářského prostoru („EU/EHS“), může být definovaný rozsah těchto informací považován za osobní údaje v souladu s podmínkami příslušných právních předpisů o ochraně údajů. 

Jedná se například o IP adresu, typ zařízení, jaké používáte, jedinečné ID číslo zařízení, typ používaného prohlížeče, vaše zeměpisná poloha (např. poloha státu či města) a jiné technické informace. Můžeme také shromažďovat údaje o tom, jak zařízení interaguje s naší webovou stránkou, včetně stránek, na které jste se chtěli dostat, a odkazů, které jste navštívili. 

Shromažďování těchto údajů nám umožňuje lépe poznat návštěvníky našich webových stránek, odkud přicházejí a o jaký obsah našich domovských stránek se nejvíce zajímají. Tyto informace používáme pouze pro interní analytické účely v souladu s výše uvedeným, můžeme tedy uspokojit zájmy našich návštěvníků, a zlepšit tak kvalitu našich webových stránek.

Některé z těchto osobních údajů můžeme shromažďovat pomocí souborů cookie a podobných technologií sledování. Podrobné informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

B) Osobní údaje, které nám poskytujete dobrovolně:

Určité sekce naší webové stránky obsahují služby pro používání, kde musíte vyplnit osobní údaje. Odesíláte-li žádost o nabídku, jedná se například o funkce Roof Calculator (Střešní kalkulačka), Roof Simulator (Střešní simulátor) nebo Find Your Roofing Expert (Najděte si svého odborníka na krytiny). V případě formuláře Najděte si svého odborníka na krytiny vyplňujete výhradně údaje týkající se lokality, a nikoliv vaši konkrétní a úplnou adresu. Tyto informace nebudou považovány za „osobní údaje“, jelikož nejsou dostačující pro vaši identifikaci. I když uvedete celou adresu, tato informace poslouží pouze k nalezení odborníka na krytiny v blízkosti zadané adresy a nebude použita k vaší identifikaci.

Vezměte na vědomí, že návštěva webové stránky nezávisí na registraci, avšak některé služby, jako jsou například podstránky Roofnet Program (Program Roofnet), Calculator (Kalkulačka) nebo Gerard for Architects (Gerard pro architekty), jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Rozsah osobních údajů shromážděných od zaregistrovaných uživatelů, jakož i veškeré související informace týkající se zpracování těchto údajů jsou dostupné po příslušném zaregistrování.

 

II/2. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro různé účely, včetně těchto účelů:

- Abychom mohli reagovat na vaše případné žádosti a poskytnout vám informace, které požadujete.

- Pro účely používání, podpory, personalizace, udržování a zlepšování našich služeb.

- Abychom mohli dodržovat a prosazovat právní požadavky, dohody a směrnice, kterými je nezbytné se řídit.

- Abychom byli schopni zabránit, odhalit, identifikovat, vyšetřit a reagovat na jakékoliv případné nebo skutečné nároky, závazky, zakázané jednání nebo trestné činy a bránit se proti nim.

- Pro implementaci dalších činností v souladu s těmito zásadami.

Právním základem pro zpracování údajů je:

- čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: oprávněný zájem provozovatele – v případě používání souborů cookies,

- čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: učinění nezbytných kroků vedoucích k uzavření smlouvy – zašlete-li nám žádost o nabídku po použití funkcí „Střešní kalkulačka“, „Střešní simulátor“ nebo „Najděte si svého odborníka na krytiny“,

- čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: váš souhlas se zpracováním údajů – v konkrétních případech uvedených ve specifických zásadách zpracování údajů.   

V případě účtů zaregistrovaných uživatelů (jako například https://architects.gerardroofs.eu/, http://calculator.gerardroofs.eu/ nebo „Program Roofnet“) jsou účely zpracování osobních údajů, jakož i právní základ pro takové zpracování uvedeny v příslušných zásadách zpracování osobních údajů.

Kromě výše uvedeného může s některými službami souviset další zpracování údajů. Provozovatel v každém případě poskytne potřebné informace o takovém zpracování dat.

 

II/3. Přístup ke zpracovávaným údajům, předávání a používání údajů 

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím webové stránky by mohly být zpřístupněny zpracovatelům dat, jako jsou například poskytovatelé internetových služeb nebo marketingové společnosti. Zpracovatelé dat jsou pouze oprávněni implementovat rozhodnutí provozovatele v souladu s jeho pokyny.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také těmto adresátům:

- Propojeným společnostem:

Osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, se kterými jsme ve vlastnickém nebo správním vztahu (například s firmami, které monitorují nebo řídí naši společnost nebo s námi mají společné řízení, nebo které monitoruje nebo řídí naše společnost) – dále jen „přidružená společnost“.

Patří sem ty údaje, které se dozvíme v souvislosti s webovými stránkami, které provozujeme nebo které provozují naše přidružené společnosti.

- Specifikovaným poskytovatelům služeb:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které nám poskytují služby, abychom byli schopni plnit svoje povinnosti a informovat vás, například vyřizovat objednávky, dodávat balíčky, odesílat poštovní zásilky a e-maily, analyzovat zákaznické údaje, nabízet pomoc s marketingem, vyšetřovat případné podvodné činnosti, provádět výzkumy spokojenosti zákazníků a poskytovat zákaznické služby.

- Inzerentům behaviorální reklamy:

Čas od času můžeme společnostem kvalifikujícím se jako třetí strany, které využívají behaviorální reklamu, povolit používání jejich technologie ke shromažďování informací dostupných v souvislosti s návštěvou a používáním naší webové stránky za účelem sledování reklam týkajících se výrobků a služeb, o nichž se domníváme, že vás zajímají. Tyto personalizované reklamy se mohou objevovat na našich, ale i na jiných webových stránkách.

- Za účelem dodržování právních povinností jakékoliv jiné strany.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jakoukoliv jinou třetí stranou za účelem splnění právních povinností (nebo účasti v soudním řízení), abychom mohli bránit naši společnost, naše zaměstnance, zástupce, zákazníky, návštěvníky nebo přidružené společnosti proti jakémukoliv podvodu či takové možnosti; nebo jestliže s tím souhlasíte. 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím zaregistrovaných účtů uživatelů jsou specifikovány v příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

 

II/4. Správa dat pro účely propagace a průzkumu 

Na základě předchozího souhlasu uživatele může provozovatel používat kontaktní údaje zadané příslušným uživatelem (e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, jiná ID používaná pro udržování kontaktu) za účelem zaslání elektronického dopisu uživateli týkajícího se provozovatele, činnosti provozovatele, jakož i webové stránky pro propagační účely, informačního bulletinu týkajícího se služby, nebo dopisu s reklamou a za účelem informování o daném účelu kontaktování. 

Provozovatel může používat spravované údaje pro účely průzkumů, průzkumu trhu, sestavování vzorku průzkumu a pro kontaktování uživatelů při provádění průzkumu.

 

II/5. Uchovávání osobních údajů 

Nebude-li v tomto dokumentu nebo dle platných zákonů specifikováno jinak, námi shromažďované údaje uchováváme po dobu 5 let.

Vznikne-li mezi uživatelem a provozovatelem občanskoprávní vztah, pro správu dat budou také směrodatná pravidla občanského práva. V takovém případě budou osobní údaje spravovány v zájmu implementace požadavků občanského práva nebo na tomto právním základě. Bude-li v důsledku protiprávního činu uživatele zahájeno úřední nebo soudní řízení za účelem úspěšného vyřízení, provozovatel může spravovat data se zřetelem na tento právní základ. 

Pokud již nebudeme muset zpracovávat žádné vaše osobní údaje za účelem provádění našich obchodních činností, buď je vymažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to nebude možné (například z důvodu uložení vašich osobních údajů v archivech), budeme tyto osobní údaje ukládat bezpečně a odděleně od jiných aktivit zpracování dat, dokud je nebudeme moci smazat.

V každém případě vymažeme zadané údaje:

- je-li jejich správa nezákonná, nebo je-li jejich vymazání nařízeno zákonem;

- pokud o to příslušná osoba požádá;

- jsou-li údaje neúplné nebo nepřesné, což znemožňuje jejich používání;

- neexistuje-li účel správy dat;

- pokud to nařídí úřad nebo soud.

 

II/6. Nároky a možnosti v souvislosti s ochranou údajů 

K osobním údajům, které o vás shromažďujeme, můžete přistupovat online a aktualizovat je prostřednictvím všeobecně akceptovaných aktualizačních metod. Chcete-li tyto informace aktualizovat, opravit nebo vymazat, obraťte se na nás na první výše uvedené adresenebo nám napište e-mail na office@gerardroofs.eu.

Kromě výše uvedeného můžete využívat následující práva na ochranu údajů:

- zpřístupňovat, opravovat, aktualizovat nebo případně mazat osobní údaje;

- vznést námitku v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo na základě speciální žádosti o implementaci přenositelnosti;

- kdykoliv a bez uvedení důvodu zrušit příjem marketingových sdělení, která zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na „odhlásit odběr“ v marketingových e-mailech, které zasíláme, nebo na odkaz „opt-out“ (odmítnutí zasílání). Chcete-li zrušit i další formy marketingu (např. poštovní marketing nebo telemarketing), kontaktujte nás;

- kdykoliv a bez uvedení důvodu odvolat souhlas vzhledem k budoucímu zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme prováděli dříve, zatímco platil váš souhlas, a nemá ani vliv na zpracování osobních údajů, je-li prováděno na základě jiného právního základu nehledě na váš osobní souhlas;

- podat stížnost orgánu ochrany osobních údajů ohledně shromažďování, uchovávání, zpracování nebo předávání vašich osobních údajů nebo jejich využívání jakýmkoliv jiným způsobem.

Potřebujete-li další informace, obraťte se na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

 

III. Pravidla pro uživatele

 

III/1. Povinnosti a odpovědnost uživatele 

Uživatel je povinen zadávat svoje údaje s náležitou péčí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku neodpovídající péče o ochranu údajů ze strany uživatele. 

Uživatel může stránku používat výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody nebo nepříjemnosti, které uživatel utrpí při používání této stránky a které vzniknou, jestliže uživatel nebude stránky používat s patřičnou opatrností. Uživatel může svoje údaje zveřejnit a zpřístupnit ostatním pouze na svoji vlastní odpovědnost.

Při používání stránek je uživatel povinen postupovat čestně a mít na mysli práva a zájmy ostatních.

Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy týkající se provozu a v průběhu používání je povinen zdržet se veškerých činností, které jsou protiprávní nebo které by mohly poškodit zájmy ostatních. Sem patří i povinnost uživatele respektovat soukromí ostatních, osobní práva a práva duševního vlastnictví, zejména předpisy týkající se ochrany literárních, vědeckých a uměleckých děl, vynálezů, konstrukčních vzorů, užitných vzorů, ochranných známek a obchodních známek, které jsou předmětem ochrany autorských práv. Uživatel je povinen zdržet se páchání trestných činů a přestupků a dále je povinen zdržet se používání veškerých obscénních a nemravných výrazů a výroků apod., které by mohly vést k rozhořčení ostatních.

Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se veškerých činností, které by mohly bránit v řádném užívání této stránky. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se veškerých činností, které by mohly poškodit zájmy provozovatele. Uživatel je mimo jiné povinen zejména:

- nenarušovat ani nebránit provozu stránky;

- zdržet se provádění činností, které se zaměřují na získání nebo využívání obchodních tajemství provozovatele, nebo informací, které uchovává v tajnosti;

- upustit od veškeré komunikace, která šíří nepravdivé informace o službě;

- zdržet se veškerých činností, které ohrožují informační bezpečnost stránek;

- zdržet se veškerých činností, které se zaměřují na propagaci vlastního výrobku nebo služby, nebo výrobku nebo služby jiné, třetí osoby.

Kromě výše uvedeného může provozovatel stanovit další omezení, o nichž bude informovat uživatele.

Při používání stránky mohou uživatelé zveřejňovat údaje jiných osob nebo je zpřístupňovat ostatním pouze tehdy, pokud s tím příslušná osoba výslovně souhlasí. Souhlas příslušné osoby není nezbytný v případě otevřeného veřejného vystupování, nebo pokud se jedná o údaje, které byly již dříve zveřejněny bez omezení. 

Při registraci smějí uživatelé zadávat pouze svoje vlastní osobní údaje. Zadávání osobních údajů jiných osob je kvalifikováno jako nezákonná správa dat, což by mohlo mít důsledky definované ze zákona. V případě zneužití osobních údajů jiných osob poskytne provozovatel kompetentnímu orgánu pomoc za účelem odhalení protiprávního jednání a identifikace osoby, která se tohoto protiprávního jednání dopustila.

Omezení popsaná v tomto bodě platí pro všechny návštěvníky stránky.

 

III/2. Postup proti problematickým uživatelům

Je-li uživatel v rozporu s ustanoveními těchto zásad nebo specifikacemi právních předpisů, provozovatel může smazat registraci uživatele. V takovém případě je ukončena registrace uživatele a uživatel nesmí v budoucnu používat služby stránky. 

Existuje-li na základě chování uživatele možnost úředního a soudního řízení, provozovatel může uchovávat údaje nezbytné pro identifikaci uživatele bez ohledu na smazání, jakož i údaje vztahující se k trestnému činu a může je předat příslušnému orgánu.

Jestliže uživatel naruší práva třetí strany a tato třetí strana je oprávněna zahájit řízení, provozovatel může tyto údaje předat třetí straně, jestliže třetí strana může v této souvislosti ověřit svůj právní zájem.

 

IV. Zabezpečení údajů

 

Používáme vhodné a široce rozšířené metody zabezpečení, abychom zamezili neoprávněnému přístupu, zachovali přesnost údajů a zajistili řádné používání osobních údajů.

Jestliže si vytvoříte uživatelský účet prostřednictvím naší webové stránky, údaje účtu a celý profil jsou chráněny heslem. Doporučujeme vám, abyste heslo nikomu nesdělovali. Naši zaměstnanci vás nikdy nepožádají o sdělení hesla, ať již prostřednictvím nevyžádaného telefonátu, či nevyžádaného e-mailu. Po ukončení relace se nezapomeňte odhlásit a zavřít okno prohlížeče. To pomáhá zamezit ostatním v přístupu k vašim osobním údajům a korespondenci, sdílíte-li počítač s někým jiným nebo používáte-li počítač na veřejném místě, ke kterému mají přístup ostatní. 

Pokud dobrovolně zveřejníte některé osobní údaje na internetu, například na vývěskách, v e-mailu nebo chatu, existuje riziko, že by ostatní mohli tyto informace shromažďovat nebo zneužít. Zabezpečení přenosu dat přes internet nebo jakoukoliv bezdrátovou síť není naprosto dokonalé. Proto tedy nemůžeme, i když podnikáme veškerá přiměřená a očekávaná opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů, zaručit zabezpečení údajů, které nám poskytujete, můžete tak tedy činit výhradně na svoji vlastní odpovědnost.

 

V. Ustanovení týkající se dětí

 

Naše domovská stránka byla vytvořena pro soukromé osoby starší 18 let. Jelikož nejsme schopni určit věk osob navštěvujících naši webovou stránku z důvodu nedostatku osobních údajů a jejich ověřitelnosti, používáme toto prohlášení o ochraně osobních údajů pro každou věkovou skupinu. Pokud nám soukromá osoba mladší 18 let poskytne svoje osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků, požádáme rodiče nebo opatrovníka, aby se s námi spojil, abychom mohli učinit nezbytná opatření vedoucí ke smazání příslušných údajů.

 

VI. Praxe a činnost třetích stran v oblasti ochrany dat v souvislosti s osobními údaji

 

Pokyny pro ochranu údajů inzerentů spojených s užíváním naší domovské stránky a platbou nebo jinými službami se mohou lišit od těchto zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele služeb dříve, než požádáte o nabídku nebo uzavření smlouvy s daným poskytovatelem služeb.

 

VII. Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

 

Jelikož je naše společnost členem nadnárodní skupiny společností, v určitých případech mohou být vaše osobní údaje předávány nebo sdíleny se zeměmi mimo EHS z důvodů zejména, nikoliv však výlučně, splnění cílů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů při současném zvážení příslušných právních základů. Takové přenosy jsou v současnosti prováděny do naší přidružené společnosti na Novém Zélandě, jurisdikce formálně uznané Evropskou komisí v roce 2012 jako jurisdikce zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů přenášených z Evropské unie (prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu).

Ve výše uvedeném případě naše společnost nebo členové naší skupiny společností učiní veškerá přiměřená a nezbytná opatření za účelem zajištění, aby byly osobní údaje přenášené do země mimo EHS zpracovávány bezpečným způsobem. Chcete-li vědět více o těchto odpovídajících opatřeních, kontaktujte nás.